FR| EN| NL

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tot dienstverlening die de opdrachtgever bij Agoria plaatst. Onder dienstverlening wordt begrepen: zowel de niet-betalende diensten in het kader van het lidmaatschap als de betalende diensten aan leden en niet-leden met inbegrip van de toekenning van gebruiksrechten op templates, modellen, tools en andere werken die de intellectuele eigendom zijn van Agoria. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden door het loutere feit dat hij Agoria een opdracht geeft. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien zij door Agoria schriftelijk werden aanvaard, hetzij door de opname ervan in de bijzondere voorwaarden in de offerte van Agoria, hetzij doordat zij het voorwerp uitmaken van een specifieke dienstverleningsovereenkomst tussen de partijen. In dat geval blijven deze algemene voorwaarden van toepassing voor alle punten waarvan niet uitdrukkelijk werd afgeweken.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
De aanvang van de opdracht wordt bepaald in gemeenschappelijk overleg tussen Agoria en de opdrachtgever. Wanneer de betaling van een voorschot wordt bedongen, zal de uitvoering van de opdracht pas aanvangen na ontvangst van het voorschot.

3. Uitvoeringstermijnen
De uitvoeringstermijnen zijn niet bindend en de niet-naleving ervan kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Wanneer voor de uitvoering van de opdracht een veelvuldige interactie met de opdrachtgever of met derde partijen is vereist, zijn de uitvoeringstermijnen niet enkel van Agoria afhankelijk en worden zij bijgevolg slechts ter indicatie opgegeven

4. Prijzen
De prijzen voor de betalende diensten worden vastgesteld in de offerte van Agoria en/of in de dienstverleningsovereenkomst tussen Agoria en de opdrachtgever. Zij worden uitgedrukt in euro of in de munt overeengekomen tussen de partijen; zij zijn netto berekend en discontovrij. De prijzen worden vastgesteld op basis van een uur/dagtarief dat kan verschillen naargelang de diensten worden verleend door een Senior Expert, een Expert, een Junior Expert, dan wel ondersteunings- en coördinatietaken betreffen. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zullen de prijzen worden herzien door toepassing van de hieronder vastgelegde prijsherzieningsformule.

5. Prijsherziening
De uur/dagtarieven voor de betalende diensten worden elk jaar op 1 januari automatisch aangepast op basis van de volgende prijsherzieningsformule:
waarbij: P = Facturatieprijs
Po = Initiële basisprijs op de datum waarop deze overeenkomst wordt ondertekend
So = Kostprijs van het referentiesalaris of referentie-uurloon, vermeerderd met de sociale lasten per 31 december van het jaar voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst in de sector waarin Agoria werkzaam is (gemiddelde voor de provincie Brabant), zoals gepubliceerd door Agoria
S = Zelfde kostprijs salaris/uurloon op 31 december van het jaar voorafgaand aan de prijsherziening

6. Facturatie
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de betalende diensten per kwartaal gefactureerd, d.w.z. op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Op 31 december volgt telkens een afrekening van de werkelijk gepresteerde uren tijdens het afgelopen jaar, waarbij ofwel een bijkomende factuur voor het nog verschuldigde saldo wordt opgesteld, ofwel een creditnota voor de verrekening van het teveel betaalde bedrag. Alle geregistreerde uren voor de uitvoering van taken die rechtstreeks of onrechtstreeks aan de opdrachtgever ten goede komen, worden in rekening gebracht.
Het volume van de prestaties die tijdens een bepaald jaar worden aangerekend, geldt als berekeningsbasis voor de kwartaalfacturen van het daaropvolgende jaar, rekening houdend met de toepassing van de prijsherzieningsformule.
Facturatie zal gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van de klant, tenzij in de overeenkomst een ander facturatieadres wordt vermeld. Indien op de factuur het nummer van de bestelbon of het purchase order van de klant moet worden vermeld, dan moet de klant dit uiterlijk 8 dagen na de datum van ondertekening van de overeenkomst meedelen.

7. Betaling
De facturen dienen, netto en zonder disconto, uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te worden betaald door middel van overschrijving op de bankrekening met nummer BE26 3100 1704 6929 van Agoria.
Bij niet-betaling op de vervaldag behoudt Agoria zich het recht voor om 10 dagen na het overmaken van een aanmaning die zonder gevolg is gebleven, de dienstverlening te onderbreken. Elke factuur die op de vervaldag niet betaald is, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met 15% (met een minimum van 50 EUR) bij wijze van forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zijn vanaf de vervaldatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinteresten ten belope van 1% per maand verschuldigd.
Alle huidige en toekomstige belastingen en bijkomende heffingen en kosten, van welke aard ook, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, zijn ten laste van de opdrachtgever.

8. Klachten
Klachten betreffende de facturatie van de betalende diensten moeten uiterlijk binnen tien dagen na factuurdatum worden ingediend bij aangetekend schrijven. Latere bezwaren worden niet in aanmerking genomen.

9. Aansprakelijkheid
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, zijn de verbintenissen van Agoria middelenverbintenissen. De opdrachtgever staat zelf in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem verstrekte documentatie en inlichtingen.
Agoria kan bij de uitvoering van de opdracht slechts aansprakelijk worden gesteld voor haar eigen zware fout, met uitsluiting van elke aansprakelijkheid voor eender welke vorm van onrechtstreekse schade (inclusief winstderving of verlies van inkomsten) en voor welke vordering dan ook die door derden zouden worden ingesteld tegen de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Agoria blijft in elk geval beperkt tot maximum het laagste van de volgende bedragen: (i) hetzij de bedragen die de opdrachtgever heeft betaald tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan het instellen van de vordering (ii) hetzij een bedrag van € 10.000 en dit ongeacht of de vordering werd ingesteld op een contractuele, dan wel een extracontractuele grondslag. De opdrachtgever vrijwaart Agoria voor alle vorderingen van derden die gebaseerd zouden zijn op of verband zouden houden met de uitvoering van de opdracht.
Agoria stelt alles in het werk opdat de informatie op deze website zo volledig, juist en actueel mogelijk is, maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie geen enkele tekortkoming vertoont. Deze informatie is in geen geval bedoeld als gepersonaliseerd juridisch, technisch, financieel of ander advies. Agoria wijst elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van haar website of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. De gebruiker is er zich eveneens van bewust dat deze informatie zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd of weggenomen. Als u een fout of een probleem opmerkt op onze website, kunt u ons dit meedelen door een e-mail te sturen aan info@agoria.be.

10. Bevrijdende omstandigheden
Als bevrijdende omstandigheden gelden alle omstandigheden die zich voordoen buiten de wil van de partijen en die de uitvoering van de opdracht verhinderen, waaronder arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, inbeslagneming, embargo, verbod op deviezenoverdracht, opstand, daden van terrorisme, tekort aan vervoermiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen, beperkingen in het energieverbruik (niet-beperkende opsomming).
De partij die zich op de bevrijdende omstandigheden beroept, moet de andere partij van het intreden alsook van het aflopen daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen. De uitvoering van de overeenkomst kan worden opgeschort voor de duur van de ingeroepen omstandigheden, met dien verstande dat de overeenkomst voortijdig kan worden beëindigd indien de ingeroepen omstandigheden langer duren dan 30 dagen.
Het ontstaan van één van deze omstandigheden ontneemt alle aansprakelijkheid zowel van de Agoria als van de opdrachtgever.

11. Annuleringinschrijving
Als de opdrachtgever de bestelde diensten in het kader van betalende opleidingen, studiedagen en seminaries georganiseerd door Agoria of Agoria Academy, annuleert tot 7 kalenderdagen voor de opleiding of vroeger dan zal de prijs niet verschuldigd zijn. Annuleert de opdrachtgever de bestelde diensten minder dan 7 kalenderdagen voor de opleiding dan zal de volledige prijs van de opleiding verschuldigd zijn en gefactureerd worden. In geval de opdrachtgever zijn inschrijving voor gratis informatiesessies en andere gratis evenementen minder dan 7 kalenderdagen voor de opleidingssessie of het evenement annuleert, dan behoudt Agoria zich het recht voor om de kosten van de organisatie aan te rekenen met een minimum van € 125, als forfaitaire schadevergoeding.

12. Voortijdige beëindiging
Agoria kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder inachtneming van enige opzeggingstermijn of (verbrekings)vergoeding verbreken indien:
de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard
de opdrachtgever onder voorlopig bewind wordt gesteld
door derden bewarend of uitvoerend beslag wordt gelegd op alle of gedeelten der goederen van de opdrachtgever
de opdrachtgever zijn verbintenissen niet nakomt
de solvabiliteit van de opdrachtgever op enig andere wijze in het gedrang komt, waardoor de continuïteit van de dienstverlening niet langer gegarandeerd is
de opdrachtgever een daad stelt die de reputatie van Agoria ernstig kan schaden;
de bovenvermelde bevrijdende omstandigheden langer duren dan 30 kalenderdagen.
In geval van niet-uitvoering door de opdrachtgever van één of andere verbintenis voortvloeiend uit de overeenkomst is Agoria eveneens gerechtigd, na ingebrekestelling, de ontbinding van de overeenkomst te eisen en schadevergoeding te vragen.

13. Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten, van welke aard ook, met betrekking tot de specifieke product- en procesinformatie die door de opdrachtgever wordt bekend gemaakt aan Agoria in het kader van de uitvoering van de opdracht, blijven eigendom van de opdrachtgever. De opdrachtgever garandeert dat alle documentatie en inlichtingen die door hem aan Agoria werden verstrekt met het oog op de uitvoering van de opdracht en het gebruik ervan vrij is van intellectuele rechten van derden, en opdrachtgever vrijwaart Agoria tegen elk verlies, schade, kosten, uitgaven of andere vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk op de intellectuele rechten van derden.
De opdrachtgever erkent dat de intellectuele eigendomsrechten van welke aard ook met betrekking tot de generieke kennis en knowhow die door Agoria wordt ter beschikking gesteld bij de uitvoering van de opdracht, de eigendom is van Agoria en haar eigendom blijft.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, blijven de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht de eigendom van Agoria. Zelfs indien anders wordt overeengekomen, gaan de intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van de opdracht pas over op het ogenblik van de volledige betaling van alle facturen in verband met deze opdracht.

14. Vertrouwelijkheid
Alle informatie die door de opdrachtgever wordt verstrekt zal door Agoria niet openbaar worden gemaakt of aan een derde worden meegedeeld. Agoria verbindt er zich toe om bij de uitvoering van de haar toevertrouwde opdracht enkel deze personen, partnerorganisaties en onderaannemers te betrekken die noodzakelijk zijn voor de realisatie ervan en zal hen dezelfde geheimhoudingsplicht opleggen als deze bepaald bij dit artikel.
Vanwege hun vertrouwelijke aard, zal de opdrachtgever offertes van Agoria, adviezen, rapporten, lijsten en bijbehorende documentatie die voortvloeien uit de uitvoering van de opdracht niet openbaar maken, meedelen, verstrekken of anderszins beschikbaar stellen van derden, tenzij mits voorafgaande toestemming van Agoria. De opdrachtgever zal deze offertes, rapporten, lijsten en bijhorende documentatie enkel voor eigen gebruik aanwenden. De opdrachtgever zal alle redelijke voorzorgsmaatregelen nemen om elke openbaarmaking of ongeautoriseerd gebruik te voorkomen. Agoria heeft het recht, mits de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de opdrachtgever, om bepaalde informatie over de uitvoering van de overeenkomst te publiceren, o.a. in newsletters of in andere rapporten.
Het voorgaande is niet van toepassing op alle informatie die openbaar is of waarvan Agoria reeds kennis had op het tijdstip dat ze wordt bekend gemaakt door de opdrachtgever, en is niet langer van toepassing indien deze informatie op enig moment algemeen bekend wordt zonder enige inbreuk op het voorgaande door Agoria of wanneer Agoria kan aantonen dat zij de informatie heeft ontvangen van een derde die geen inbreuk pleegde op enige geheimhoudingsverbintenis.

15. Afwervingsverbod
De opdrachtgever verbindt zich ertoe om geen personeelsleden van Agoria rechtstreeks of onrechtstreeks af te werven, zonder de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Agoria.
Dit afwervingsverbod geldt gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst en tot 18 maanden na de beëindiging ervan.
In geval van niet-naleving van dit verbod is de nalatige partij een schadevergoeding verschuldigd ten belope van 36 maanden brutosalaris van het afgeworven personeelslid, uitgaande van het salaris dat deze laatste op het ogenblik van zijn afwerving ontving.

16. Overdracht
Behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord van Agoria is de opdrachtgever niet gerechtigd zijn rechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Onder derden worden ook de met de opdrachtgever verbonden vennootschappen, zoals dochter-, zuster- of moedervennootschappen begrepen.

17. Deelbaarheid
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst waarop ze van toepassing zijn onder het toepasselijke recht geheel of gedeeltelijk, onwettig, nietig of onafdwingbaar zou worden verklaard, dan heeft dit niet de nietigheid, ongeldigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden of overeenkomst tot gevolg.

18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil aangaande de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Agoria.